Logo Saveta za sajt baner copy

Nacionalni savet romske nacionalne manjine

Nacionalni savet romske nacionalne manjine

KONKURS ZA UPIS 549 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU

KONKURS

ZA UPIS 549 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU 

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 549 polaznika na stručno osposoblјavanje za obavlјanje policijskih poslova, za potrebe Policijske uprave za grad Beograd.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove: 

 1. da je državlјanin Republike Srbije; 
 2. da ima prijavlјeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs; 
 3. da ima prijavlјeno prebivališe na teritoriji grada Beograda; 
 4. da nema manje od 18, a više od 24 godina starosti do dana zaklјučenja konkursa; 
 5. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju; 
 6. da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
 7. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B“ kategorije; 
 8. da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih  lica. 

Izbor kandidata za polaznike stručnog osposoblјavanja sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova. 

NAČIN PODNOŠENјA PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 30 dana od dana objavlјivanja konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije. 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici);

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

 1. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici),
 2. Original uverenja o državlјanstvu (ne starije od šest meseci),
 3. Original izvoda iz matične knjige rođenih,
 4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
 5. Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
 6. Overena fotokopija svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja,
 7. Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
 8. Overena fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije.

Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilјu efikasnijeg sprovođenja postupka. 

POSTUPAK  IZBORA KANDIDATA

Procedura traje od jednog do tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana.

Postupak izbora kandidata sastoji se iz tri dela: opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda.

Svaki pojedinačni deo u postupku izbora kandidata je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolјe utvrđene kriterijume.

Kandidati koji budu pozvani na prijemni ispit, snose putne troškove, troškove boravka i troškove lekarskog pregleda.

Obaveštavanje kandidata o datumu i mestu obavlјanja lekarskih pregleda i kvalifikacionog ispita vrši se najkasnije sedam dana pre njihovog početka.

Opšti i specijalistički lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja polaznika, obavlјa Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kandidati su obavezni da polažu kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz četiri dela: provere jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, provere psihološkog, bazično - motoričkog statusa i intervjua.

Svaki pojedinačni deo kvalifikacionog ispita je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolјe utvrđene kriterijume i merila.

Potpuna ravnopravnost kandidata, u procesu selekcije, obezbeđuje se na taj način što se kandidati vode pod šifrom prilikom provera.

Kandidati koji su ispunili  uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u svim delovima kvalifikacionog ispita i imaju pravo da ostvare uvid u sopstvene rezultate u svim fazama kvalifikacionog ispita.

Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata.

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih poslova.

Nakon donošenja odluke o prijemu kandidata, kandidat koji nije primlјen na obuku, pismeno se obaveštava pre početka Osnovne policijske obuke.

Kandidat koji nije primlјen na obuku može, preko Centra za osnovnu policijsku obuku, u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja, podneti zahtev ministru unutrašnjih poslova da preispita odluku. 

Ministarstvo unutrašnjih poslova i kandidat koji je nakon sprovedenog konkursa primlјen na osnovnu policijsku obuku, zaklјučuju ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza. 
Ugovor se potpisuje pre početka, a najkasnije u roku od deset dana od dana početka obuke. 
Potpisivanjem ugovora kandidat dobija status polaznika osnovne policijske obuke.  
Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, obavlјa se najmanje deset dana pre početka obuke.

Kandidatima koji ne ispune uslove predviđene konkursom za prijem ili ne polože kvalifikacioni ispit, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adresu, vraća se i dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs.  

PRAVA I DUŽNOSTI POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLjAVANјA

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju. Radni odnos zasniva u svojstvu pripravnika za policijskog službenika, uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili da naknadi troškove stručnog osposoblјavanja.

Polaznicima je u toku osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaklјučuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.


ADRESA CENTRA: 
Centar za osnovnu policijsku obuku 
Sremska Kamenica, ul. Železnička 22 
telefon  021/462-033 
www.copo.edu.rs 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Objavlјeno u „Službenom glasniku RS“ 20.6.2018. godine, rok za prijavu je do 20.7.2018. godine. 

Vlada Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova

raspisuje

KONKURS 
ZA UPIS 351 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 351 polaznika na stručno osposoblјavanje za obavlјanje policijskih poslova, i to:

- 15 polaznika za područje Policijske uprave u Boru,

- 5 polaznika za  područje Policijske uprave u Valјevu, 

- 20 polaznika za  područje Policijske uprave u Vranju,

- 10 polaznika za područje Policijske uprave u Zaječaru, 

- 10 polaznika za područje Policijske uprave u Zrenjaninu, 

- 10 polaznika za područje Policijske uprave u Jagodini,

- 15 polaznika za područje Policijske uprave u Kikindi,

- 5 polaznika za područje Policijske uprave u Kragujevcu,

- 5 polaznika za područje Policijske uprave u Kralјevu,

- 15 polaznika za područje Policijske uprave u Kruševcu,

- 10 polaznika za područje Policijske uprave u Nišu,

- 5 polaznika za  područje Policijske uprave u Novom Sadu,

- 10 polaznika za  područje Policijske uprave u Novom Pazaru,

- 20 polaznika za područje Policijske uprave u Pančevu,

- 30 polaznika za područje Policijske uprave u Smederevu,

- 25 polaznika za područje Policijske uprave u Somboru,

- 40 polaznika za područje Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici,

- 30 polaznika za područje Policijske uprave u Subotici,

- 21 polaznika za područje Policijske uprave u Prijepolјu,

- 10 polaznika za područje Policijske uprave u Užicu,

- 20 polaznika za područje Policijske uprave u Čačku i 

- 20 polaznika za područje Policijske uprave u Šapcu.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove: 

 1. da je državlјanin Republike Srbije; 
 2. da ima prijavlјeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs; 
 3. da ima prijavlјeno prebivališe na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs; 
 4. da nema manje od 18, a više od 24 godina starosti do dana zaklјučenja konkursa; 
 5. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju; 
 6. da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
 7. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B“ kategorije; 
 8. da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Izbor kandidata za polaznike stručnog osposoblјavanja sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova. 

NAČIN PODNOŠENјA PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 30 dana od dana objavlјivanja konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije. 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici);

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

 1. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici),
 2. Original uverenja o državlјanstvu (ne starije od šest meseci),
 3. Original izvoda iz matične knjige rođenih,
 4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
 5. Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
 6. Overena fotokopija svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja,
 7. Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
 8. Overena fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije.

Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilјu efikasnijeg sprovođenja postupka. 

POSTUPAK  IZBORA KANDIDATA

Procedura traje od jednog do tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana.

Postupak izbora kandidata sastoji se iz tri dela: opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda.

Svaki pojedinačni deo u postupku izbora kandidata je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolјe utvrđene kriterijume.

Kandidati koji budu pozvani na prijemni ispit, snose putne troškove, troškove boravka i troškove lekarskog pregleda.

Obaveštavanje kandidata o datumu i mestu obavlјanja lekarskih pregleda i kvalifikacionog ispita vrši se najkasnije sedam dana pre njihovog početka.

Opšti i specijalistički lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja polaznika, obavlјa Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kandidati su obavezni da polažu kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz četiri dela: provere jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, provere psihološkog, bazično - motoričkog statusa i intervjua.

Svaki pojedinačni deo kvalifikacionog ispita je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolјe utvrđene kriterijume i merila.

Potpuna ravnopravnost kandidata, u procesu selekcije, obezbeđuje se na taj način što se kandidati vode pod šifrom prilikom provera.

Kandidati koji su ispunili  uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u svim delovima kvalifikacionog ispita i imaju pravo da ostvare uvid u sopstvene rezultate u svim fazama kvalifikacionog ispita.

Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata.

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih poslova.

Nakon donošenja odluke o prijemu kandidata, kandidat koji nije primlјen na obuku, pismeno se obaveštava pre početka Osnovne policijske obuke.

Kandidat koji nije primlјen na obuku može, preko Centra za osnovnu policijsku obuku, u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja, podneti zahtev ministru unutrašnjih poslova da preispita odluku. 

Ministarstvo unutrašnjih poslova i kandidat koji je nakon sprovedenog konkursa primlјen na osnovnu policijsku obuku, zaklјučuju ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza.

Ugovor se potpisuje pre početka, a najkasnije u roku od deset dana od dana početka obuke.

Potpisivanjem ugovora kandidat dobija status polaznika osnovne policijske obuke. 

Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, obavlјa se najmanje deset dana pre početka obuke.

Kandidatima koji ne ispune uslove predviđene konkursom za prijem ili ne polože kvalifikacioni ispit, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adresu, vraća se i dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs.  

PRAVA I DUŽNOSTI POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLjAVANјA

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju. Radni odnos zasniva u svojstvu pripravnika za policijskog službenika, uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili da naknadi troškove stručnog osposoblјavanja.

Polaznicima je u toku osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaklјučuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

ADRESA CENTRA:

Centar za osnovnu policijsku obuku

Sremska Kamenica, ul. Železnička 22

telefon 021/462-033

www.copo.edu.rs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ovlašćeno lice za zastupanje interesa pripadnika nacionalnih manjina u MUP-u R.Srbije, po ovlašćenju Kabineta Ministra unutrašnjih poslova i  Kabineta direkcije policije:

Nenad Tairović, potpredsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, 0637324892

 

Konkurs možete pronaći ovde. 

 • Published in Vesti

ПРЕМИНУО СЛАВКО ЈОВАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Slavko Jovanović

Са великом тугом и жаљењем обавештавамо Вас да је наш драги пријатељ, колега и уважени председник Извршног одбора Националног савета ромске националне мањине, Славко Јовановић ноћас преминуо.

Славко Јовановић је био истакнути борац за права Рома у Републици Србији, хуманиста, био је дугогодишњи члан Националног савета ромске националне мањине и саветник председника Општине Звездара. Био је ожењен и отац двоје деце. Преминуо је у 55 години живота након кратке болести.

Тефик Рамадановић, председник Националног савета ромске националне мањине Републике Србије:

„У име Националног савета ромске националне мањине Републике Србије, и у своје лично име, изражавам дубоку жалост поводом смрти великог човека и борца за права Рома, Славка Јовановића. Ожалошћеној породици Јовановић упућујемо најискреније и најдубље саучешће.“

 • Published in Vesti

Obaveštenje

Obaveštavamo Vas da će zaposleni u Nacionalnom savetu romske nacioanlne manjine biti na kolektivnom godišnjem odmoru od 11.06.2018 do 23.07.2018.godine. Sekretarijat Nacionalnog saveta u ovom periodu neće raditi. Prijem stranaka u vezi upisa na visoke škole i fakultete će biti vršen u Beogradu, ulica Masarikova 5/13, u kancelariji broj 1316, svakog radnog dana od 08:00 do 13:00 časova. 

 • Published in Vesti

Prevazilaženje kulturoloških razlika kao rešenje tenzija

Tefik Ramadanović predsednik Nacionalnog saveta  romske nacionalne manjine, Pokrajinska poslanica i zamenica predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Jelena Jovanović, zamenik predsednika Izvršnog odbora Miloš Paunković i generalni sekretar Zoran Kalanjoš su danas 08.06.2018. godine posetili Kanjižu i naselje Martonoš u koje se poslednjih godina naseljava ova nacionalna manjina. Na sastanku na kojem su prisustvovali i čelnici Lokalne samouprave,predsednik opštine Kanjiža Robert Fejstamer, predsednik Skupštine opštine Kanjiža Miloš Kravić i zamenik predsednika opštine Nebojša Rakić kao i načelnik PS u Kanjiži Rekecki Titus i predsednik Mesne zajkednice Martonoš Horvat Gergelj, izjavljeno je sledeće:

,,Smirivanje tenzija je cilj svakog dobronamernog pojedinca, a posebno nadležnih institucija, zato verujem da se nezadovoljstvo može rešiti razgovorom, dobrom kontrolom I spremnošću na toleranciju, svake strane.

Osobe koje su readmisijom prognane iz EU, pretežno porodice poreklom sa Kosova, u nadi ponovnog odlaska naseljavaju se u selima nadomak mađarske granice godinama. Još pre 10-ak godina bili smo svedoci da je u severnoj Bačkoj i banatskom Potisju bilo oko 2.000 praznih i napuštenih kuća koje su mogle da se kupe za par hiljada evra, a one starije gradnje i za svega 1.000 evra. Sloboda svakog čoveka je da bira gde će živeti, ali je obaveza da živi ne ugrožavajući druge. Suživot je I pbaveza I pravo svakoga od nas. Naravno, to zahteva poštovanje – I svakog čoveka, ali I zakona I zajedničkih okvira za sve građane.

Moramo biti svesni, ali I solidarni u svim situacijama. Podsetila bih da je deceniju od potpisivanja Sporazuma o readmisiji, u Srbiju je deprtovano više od 20.000 naših državljana. Oko 95 odsto su Romi, a najčešća destinacija im je Nemačka. Po povratku im pomaže Komesarijat za izbeglice, a poslednje dve godine i stručnjaci iz projekta besplatne pravne pomoći.

Pomoć je neophodna svima koji je zatraže! Pomoć države I svih njenih relevantnih institucija postoji – od polja bezbednosti, zdravlja, do svih drugih segmenata važnih za dostojanstven život svakog građanina. Zato apelujem na sve koji zaista žele da budu odgovorni I prema sebi I prema drugima da prihvate realnost sveta u kojem živimo da svako ima pravo na izbor; da je prostor na kojem živimo prepoznat upravo po razunolikoj nacionalnoj strukturi I da promene dosadašnje nacionalne I verske strukture svakog mesta u globalnom svetu jesu realnost na koju ima pravo svaki pojedinac; da svako od nas mora poštovati pravila jednaka za sve – od validnih dokumenata do prihvatanja nacinalnih I lokalnih pravila suživota I poštovanja svakog građanina, kao I zakona pred kojim smo svi jednaki.

Na kraju sastanka poslanica je izjavila da je jako zadovoljna otvaranjem kancelarije za Rome u kanjiškoj opštini i uvođenjem romskog koordinatora koji je podržan od strane pokrajinske vlade i sekretarijata za socijalnu politiku,demografiju i ravnopravnost polova.

martonos 1

martonos2

 

martonos3

martonos4

 

 

 

 

martonos5

 

 • Published in Vesti
Subscribe to this RSS feed

23°C

Belgrade

Mostly Cloudy

Humidity: 62%

Wind: 11.27 km/h

 • 19 Aug 2018 32°C 20°C
 • 20 Aug 2018 32°C 20°C
Banner 468 x 60 px
http://www.zoofirma.ru/