O B A V E Š T E Nj E

O B A V E Š T E Nj E

O IZDAVANJU PREPORUKA NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANJINE STUDENTIMA ROMSKE NACIONALNOSTI PRILIKOM KONKURISANJA NA VIŠE ŠKOLE I FAKULTETE U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI I UPIS PUTEM AFIRMATIVNE MERE

 1. Zahtev se podnosi u pisanoj formi putem i-mejla, pošte ili lično u kancelariji Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Beogradu, Prizrenska ulica br. 6, prvi sprat, stan br. 4.
 2. Zahtev mora da sadrži sledeće podatke o podnosiocu:
  1)IME I PREZIME
  2)ADRESA PREBIVALIŠTA
  3)KONTAKT TELEFON I/ILI I-MEJL
  4)JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA
  5)IME I PREZIME OBA RODITELJA
  6)NAZIV VIŠE ŠKOLE ILI FAKULTETA I ADRESU SEDIŠTA USTANOVE NA KOJU PODNOSILAC KONKURIŠE
 3. Uz zahtev se prilaže fotokopija obe strane važeće LIČNE KARTE (bez čipa) ili štampani podaci sa važeće elektronske lične karte (sa čipom).
 4. Rok za odgovor Nacionalnog saveta je 10 radnih dana od dana podnošenja zahteva. Komisija Nacionalnog saveta vrši neophodne provere kako bi se eventualne zloupotrebe afirmativne mere svele na minimum. Preporuke se šalju poštom na adresu prebivališta (dodatno se može dostaviti skenirana kopija preporuke na i-mejl adresu kandidata).
 5. Ukoliko budući student/studentkinja konkuriše na više različitih fakulteta, za svaki se podnosi poseban zahtev sa svim gorenavedenim podacima i prilozima.
 6. Sva obaveštenja se mogu dobiti na broj telefona 011/2686-019, svakog radnog dana od 9.00 – 13.00 sati.

SEKRETARIJAT

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *