Odluka o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti za unapređenje položaja Roma

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU

o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti za unapređenje položaja Roma

„Službeni glasnik RS“, broj 109 od 21. avgusta 2020.

  1. Obrazuje se Radna grupa za koordinaciju aktivnosti za unapređenje položaja Roma (u daljem tekstu: Radna grupa).
  2. Zadatak Radne grupe je koordinacija i usmeravanje poslova organa državne uprave, podrška i praćenje realizacije utvrđenih mera i aktivnosti za unapređenje položaja Roma.

U izvršenju zadatka iz stava 1. Radna grupa ostvaruje saradnju sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i predstavnicima romskih udruženja.

  1. U Radnu grupu imenuju se:

– za predsednika:

Ana Brnabić, predsednik Vlade;

– za zamenika predsednika:

Verica Lazić, Kabinet predsednika Republike;

– za članove:

1) Danijela Vazura, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

2) Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

3) Milun Trivunac, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

4) Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,

5) Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,

6) Dušan Kićović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

7) Zoran Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

8) Nenad Ivanišević, Kabinet potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

9) Golub Gačević, načelnik Uprave policije,

10) Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde,

11) Milica Kovačević, samostalni savetnik u Ministarstvu omladine i sporta,

12) Danijela Janković, viši savetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava,

13) Dragana Jovanović, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).

  1. Radna grupa održava redovne sastanke sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i predstavnicima romskih udruženja prema dinamici koju utvrdi predsednik Radne grupe.

Predsednik Vlade jednom mesečno održava sastanke sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i predstavnicima romskih udruženja.

  1. Radna grupa može angažovati stručna lica radi izvršenja zadatka zbog kojeg je obrazovana.
  2. Radna grupa se obrazuje za period koji je potreban radi izvršenja zadatka zbog kojeg je obrazovana.
  3. Radna grupa podnosi izveštaj o radu nadležnom odboru najmanje svakih 60 dana, a Vladi najmanje svakih 90 dana.

Radna grupa podnosi izveštaj o radu predsedniku Vlade jednom mesečno i predsedniku Republike na kvartalnom nivou.

  1. Predsedniku, zameniku predsednika, članovima i angažovanim stručnim licima ne pripada naknada za rad u Radnoj grupi.
  2. Stručnu i administrativno-tehničku potporu Radnoj grupi pruža Generalni sekretarijat Vlade.
  3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-6607/2020

U Beogradu, 20. avgusta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

O aktu
Pregled glasila u PDF-u

Author: RNS

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *