Uladipe ćijengo pale 15 nevevazdine ćherengo thaj lošanipe palo gatisaripe bućarimatengo pale rekonstrukcija 24 ćherendar ande 8 talestandardurjengo rromane thanendar ande guverna UB

Ađes andar alav katar Nacionalno konsilo e Rromengo, e raštraće sekretaresko ando Ministerijumo vazdimasko, dromarimasko thaj infrastrukturako, e rajeva Zoranova Lakićević thaj themešće dikhljardava Ivanava Nikolić, semas po lošanipe katar gatisaripe projektosko, uladipe ćijengo 15 nevevazdine objekturjengo thaj lošanipe katar gatisaripe bućarimatengo pale rekonstrukcija 24 ćherengo ande 8 talestandardurjengo rromane thanendar guvernatar Ub.

O projekto „Majlačharipe standardurjengo trajosko ande rromane thana“(Poboljšanje standarda života u romskim naseljima) ando savo si majlačharde čhinadimata trajošće pala khetane 39 rromane familije andar 8 talestandardurjenđe thana guvernatar Ub sikavel zuralimata te majbuhljarelpes o than e Rromengo thaj Rromnjengo ande amari raštra.

E projektova savo financijenca učharda Evropaći Unija, ažutisarda Republika Srbija, nakhada o Ministerijumo vazdimasko, dromardimasko thaj infrastrukturako po čikat e džipašerutnjasa Thagarimastar thaj ministarkava prof. dr Zoranava Z. Mihajlović thaj ministerijumosa pale finansije, a po tereno nakhada e guverna Ub thaj ćidipe Help, vazdine si 15 ćhera lačharde fundošeć šejenca thaj ćherešće aparaturjenca molimasa katar 314.000,00 evra thaj ćerdinepe bućarimata pe rekonstrukcija 24 ćherendar molimava katar 162.700,00 evra.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *