Prezidento Nakić ande vizita Guvernaće Smederevska Palanka

Prezidento Nakić ande vizita Guvernaće Smederevska Palanka

Prezidento Nacionale konsilestar rromane nacionalne minoritetostar sas ande guverna Smederevska Palanka thaj lija kotor pe konferencija projektošći EGAl savo nakhavel e Guverna Smederevska Palanka, a učharel EU. Nacionalno konsilo zurjarda kava projekto, savo ande vrjama kana si e pandemija dija pherdo bućaripe kana si ando pučhipe informišipe rromane populacijako thaj pe averčhande varurja anda lačhipe te sa guvernaće institucije lel kotor sar e inkluzija e Rromenđi biačhadimasa nakhavelaspe

Ando piro mothodipe, o prezidento Nakić naisarda po akharipe thaj bahtarda e guverna Smederevska Palanka save bućarel sa e zorava te majlačharel o than rromane amalimasko. „Ođardo sem kaj e guverna pindžarda maj semno kotor a godova si sićope čhavorrengo. Khetane thaj pala khetanimasko bućaripe pe sa nivelurja šaj te majbuhljaras o trajo rromane populacijatar thaj sa jekh forutnestar.“

„Sar kotor projektosko inćardinepes 10 bešimašće maladimata pale implementacija thaj ando khetanimasko bućaripe e guvernasa aresimasa fundosardam e mehanizmurja palo phandadipe thaj fundosaripe katar maškarsektorengo khetanimasko bućaripe e lokalošće institucijenca“, mothoda e Zdravka Simić, membro Nacionalne konsilestar thaj guvernako bućarno pale socijalne pučhimata thaj khetanimasko bućaripe e ĆCA (NVO) sektoresa ande Smederevska Palanka.

U okviru projekta održana su 10 sastanaka tokom implementacije i u saradnji sa opštinom uspešno smo uspostavili mehanizame povezivanja i uspostvljanja međusektorske saradnje sa lokalnim institucijama, izjavila je Zdravka Simić, članica Nacionalnog saveta i opštinski većnik za socijalna pitanja i saradnju sa NVO sektorom u Smederevskoj Palanci.

Nakon konferencije, predsednik Nakić održao je radni sastanak sa zamenikom predsednika opštine Ivanom Gajićem i njegovim saradnicima. U razgovoru sa rukovodstvom opštine, pružio je podršku opštini i Mobilnom timu za inkluziju Roma u implementiranju Lokalnog akcinog plana. Na sastanku su pored predsednika Nakića i zamenika predsednika Gajića, prisustvovali članovi Nacionalnog saveta, Zdravka Simić i Milivoje Didanović.

Tale konferencija, o prezidento Nakić inćarda bućarimasko bešipe e džipašerutneja guvernatar Ivaneja Gajiće thaj leske bućarnenca. Ando svato e guvernaće šerutnenca, dija zurjavipe guvernaće thaj Mobilne timoske pale inkluzija e Rromenđi pale implementacija katar Lokalosko akciono plano. Pe bešipe paša prezidento Nakić thaj džipašerutno Gajić, sas vi e membrurja katar Nacionalno konsilo, Zdravka Simić thaj Milivoje Didanović.

Ando lundžaripe vizitako ko Smederevska Palanka, prezidento Nakić sas vi ando FST „Olga Milošević“ savi đinavel majbut katar 80 sikamne rromane nacionostar. Sas po inćardino sikavipe ando sikavno than po putardo thaj po pindžaripe losarimaske šehosa Rromani čhib e elementonenca kulturatar, a e sikamnenđe save agorisaren 8. klaso tradicionalno si sikadine e mehanizmurja palo čačaripe ortosko pe Afirmativna mera palo ramosaripe ande maškarutne sikavne thana.
Inćardino si vi o bešipe e šerutne manušesa kale sikavne thanestar Darko Dimitrijevićesa savo e prezidentos Nakić pindžarda e bućarimatarnenca save o sikavno than nakhavel khetanimaske bućarimava e Pedagogikane asistentova save inćaren palo kamipe majlačharipe sikavimasko čhavorrengo rromane nacionostar.

O prezidento naisarda šerutneske thaj lundžarda: „Nais tumenđe po tato lačheareslipe thaj pedagošće, pedagoške asistenoske thaj sikavnaće savi bućarel palo nakhavipe averčhande projekturjengo save paćan ando averčhandipe thaj save inkluzivno sićope sikavel po majlačho varo sikamnenđe.“

E sikamne save agorisaren fundosko sićope inćardine šajipe te den svato eprezidentova Nacionalne konsilestar pale Afirmativne mere thaj ramosaripe ande maškarutne sikavne thana. E guverna Smederevska Palanka thaj sikavimašće thana sikadine trubulipe te ande avutnimašći vrjama bućaripe therel o sikavno palo šeho Rromani čhib e elementonenca nacionalne kulturatar, so anela te e predrasude thaj stereotipurja haravenpes, sar vi te ciknjarelpes e diskriminacija.

https://youtu.be/juA2Ta_O1qs


Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *