MAŠKARTHEMUTNO ĐES RROMANE ČHIBJAKO LOŠANISARDO ANDO PARLAMENTO REPUBLIKAKO SRBIJAKO

MAŠKARTHEMUTNO ĐES RROMANE ČHIBJAKO LOŠANISARDO ANDO PARLAMENTO REPUBLIKAKO SRBIJAKO

Ađes ando Parlamento Republikako Srbijako si lošanisardo Maškarthemutno đes rromane čhibjako. Kava but semno đes pala rromani populacija ande Srbija ćida po bešipe Taleodboresko pala rromane pučhimata e manuša save pire bućarimava barjaven e kultura, sikavipe thaj arakhadipe rromane čhibajko.

Ando alav Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetonendar, po bešipe sas o prezidento Dalibor Nakić, e šerutni po Gatisarimasko odboro Pava Čabrilovski, membro Odboresko palo informišipe Sonja Mitrović-Lukić thaj generalno sekretari Dejan Vlajković.

Ando andraluno kotor bešutnimasko, o prezidento Dalibor Nakić, dija svato plo bućaripe Nacionalne konsilesko palo arakhkadipe rromane čhibjako, nakhadipe ando fundoskosikavimasko sikavipe sar losarimasko šeho, sar vi pale avutnimašće bućarimata save o Nacionalno konsilo lela pale promocija rromane čhibjako.

Po agor dija svato pe rromani čhib thaj bahtarda Maškarthemutno đes rromane čhibjako sa e Rromenđe ando buhljaripe themesko - „Bahtalo o Lumnjako đes e rromane čhibako sa e Rromenđe. Bahtalo Rromane chibjako mashkarthemutno dive. Srećan Međunarodni dan romskog jezika svim Romima sveta“.

Ando andralunimasko kotor bešimasko svato dine e ministrurja ando Thagaripe Srbijako, o raj Branko Ružić thaj e raji Gordana Čomić, konsilarni ministareski pala kultura thaj informišipe, e raji Alma Rizvanović, dikhljardi Sandra Joković, direktoro Fondosko palo sikavipe e Rromengo (REF) Redžepi Čupi thaj membro Komisijako Republikatar Srbijatar pala khetanimasko bućaripe e UNESKO-sa, o raj Uroš Pribićević.

Šerutno bešutnimastar thaj moderato maladimasko sas o dikhljardo Dragoljub Acković, kasko sikadipe „Rečnici thaj gramatike romskog jezika“ sas kotor programosko bešutnimasko. Ande majdurano svato, ašundam e svaturja katar Ljuna Koka, Zlatomir Jovanović, dr marija Aleksandrović thaj Ismet Jašarević save dine svato pale standardizacija rromane čhibjako, inkaldipe pe rromani čhib, andipe šehosko Rromani čhib e elementonenca nacionalne kulturatar ande sikavimaske institucije, Olimpijada rromane čhibjatar, sar vi pale aver semne bućarimata save inćaren palo kamipe arakhadipe thaj promocija rromane kulturatar, čhibjatar thaj lilarimatar

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *