Sa sikamne save džan ande maškarutne sikavne thana ando foro Niš therdine stpendije!

Sa sikamne save džan ande maškarutne sikavne thana ando foro Niš therdine stpendije!

Ađes ando Forosko ćher ando Niši uladinepe stipendije pala sa rromane sikamne andar Niši save džan ande maškarutne sikavne thana.
O foro Niš ulavel semne fundurja pale integracija rromane populacijako, a ando avutnipe barjarasa dinimata ando sikavipe, kultura, bešipe thaj bućaripe Rromengo – mothoda o angluno forosko manuš, Darko Bulatović.

Ando alav Nacionalne konsilesko rromane nacionalne minoritetonendar po uladipe sas džipašerutno Gatisarimaske odborestar Konsilestar Igor Paunović thaj šerutno kancelarijako Konsilestar, Svetislav Jovanović.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *