O Nama

Nacionalni savet je organizacija kojoj se zakonom poveravaju određena javna ovlašćenja da učestvuje u odlučivanju ili da samostalno odlučuje o pojedinim pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma u cilju ostvarivanja kolektivnih prava nacionalne manjine na samoupravu u tim oblastima.
Simboli Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine su zastava i logo i njihova upotreba se utvrđuje posebnom odlukom.
Zastava Saveta je u plavoj i zelenoj boji sa crvenim točkom u sredini.
Logo Saveta ima izgled karte sveta koja je u zelenoj boji, a okolo u kružnom luku se nalaze zvezdice u plavoj boji, ispod luka, a iznad karte sveta se nalazi točak unutar koga je golub bele boje.