Ovlašćenja

OVLAŠĆENJA SAVETA

 1. donosi i menja Statut Saveta;
 2. donosi finansijski plan, finansijski izveštaj i završni račun;
 3. raspolaže sopstvenom imovinom;
 4. odlučuje o nazivu, simbolima i pečatu Saveta;
 5. utvrđuje predloge nacionalnih simbola, znamenja i praznika nacionalne manjine;
 6. osniva ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva u oblastima kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma;
 7. predlaže predstavnika nacionalne manjine u savetu za međunacionalne odnose u jedinici lokalne samouprave;
 8. predlaže Republici, Autonomnoj pokrajini ili jedinici Lokalne samouprave kao osnivaču ustanove, utvrđivanje ustanove od posebnog značaja iz člana 11a i 17. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina;
 9. inicira odnosno predlaže Republici, autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave kao osnivaču ustanove, koja je u skladu sa zakonom, utvrđena za ustanovu od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, prenos osnivačkih prava;
 10. ustanovljava i dodeljuje priznanja;
 11. inicira donošenje i prati sprovođenje zakona i drugih propisa iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma;
 12. učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa i inicira donošenje odnosno izmene i dopune zakona i drugih propisa kojima se uređuju Ustavom garantovana prava nacionalnih manjina u oblasti oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma;
 13. inicira donošenje, odnosno izmene i dopune posebnih propisa i privremenih mera u oblastima u kojima se ostvaruje pravo na samoupravu, radi postizanja pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini;
 14. podnosi pritužbu Zaštitniku građana, pokrajinskom i lokalnom ombudsmanu i drugom nadležnom organu, kada proceni da je došlo do povrede ustavom i zakonom garantovanih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina;
 15. podnosi pritužbu iz tačke 14) ovog člana u ime pripadnika nacionalne manjine;
 16. zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem, identitetom i pravima romske nacionalne manjine;
 17. predlaže državnim organima, organima pokrajine i lokalnih samouprava otvaranje kancelarija koje tretiraju položaj Roma. Daje mišljenje o delokrugu poslova i kadrovskim rešenjima u njima u skladu sa zakonom;
 18. osniva i koordinira rad svih resornih odbora, radnih tela i lokalnih kancelarija koje tretiraju položaj Roma, a čiji je suosnivač Savet ili državni organi i daje predloge u vezi kadrovskih rešenja i pitanja delokruga rada u njima;
 19. prati, inicira i sprovodi državne i međunarodne mere poboljšanja položaja Roma, u skladu sa zakonom;
 20. formira, po potrebi, projektni biro;
 21. donosi poslovnik o svom radu;
 22. odlučuje o drugim pitanjima koja su mu poverena zakonom.