NEVE ĆHERA PALA 14 RROMANE FAMILIJE ANDO OPOVO

NEVE ĆHERA PALA 14 RROMANE FAMILIJE ANDO OPOVO

Sar kotor projektosko „Socijalna inkluzija e Rromenđi ande Guverna Opovo“ savo učharda fundurjenca e Evropaći Unija, ažutisarde o Thagaripe Republikako Srbijako, thaj Guverna Opovo, a nakhadine e Guverna Opovo thaj ćidimata katar civilosko amalimata „Siguran život“ thaj „Incijativa mladih Opovo.“

Neve thanešće sas ande vizita o raštrako sekretari ando Ministerijumo vazdimasko, dromardimasko thaj infrastrukturako Zoran Lakićević thaj prezidento Gatisarimašće odboresko Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetonendar Pava Čabrilovski, khetane e manušenca andar lokalosko korkorroortuipe thaj menadžereja projektoske.

Projektova si ćerdine 14 montažne ćhera e komplet infrastrukturava thanestar, save si dine palo hasnaripe pala 14 rromane familije save ande godova than trajisardine majanglal. Džipašerutno prezidentosko Guvernako Opovo Žika Nestorović naisarda raštraće sekretarošće pe vizita paša paćape kaj vi ando avutnipe avela inke kasave projekturja.

Šerutni Gatisarimašće odborestar Nacionalne konsilestar e Rromendar Pava Čabrilovski gîndil, kaj po naisaripe kaleprojektonenđe thaj strategijaće amare raštraće te lel sama palo sa jekh forutno, baro đindo rromane familijenđe therda „učharipe opral o šoro.“

„Po naisaripe Ministerijumošće palo vazdipe, dromardipe thaj infrastruktura, sar vi Koordinacione trupošće savo si udžilo pala dićhipe strategijako pala socijalna inkluzija e Rromenđi thaj Rromnjenđi talo zurjavipe Evropaće unijako, baro đindo rromane familijako si bešavimastar lesamalo ando buhljaripe Srbijako. Godova si e rezultaturja amare raštratar savi lel sama pala sa jekh forutno. Ađes o baht aresli ande 14 rromane ćhera, kaj o manuš akana inćarel o učharipe opral šoro thaj fundošće uslovurja šalo trajisaaripe, šaj te gîndisarel palo sikavipe, bućaripe thaj aver kotora andar sajekh đesutno trajisaripe“ mothoda e raji Čabrilovski.

Autor: „Glas Opova“

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *